About G7Pro

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far G7Pro has created 5 blog entries.

Projekt budowlany AutoSpa Modlniczka

Zakończony i złożony do pozwoleń projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji pn.: „BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO - USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM oraz zjazdu, murów oporowych, drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych, zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zespołu studni chłonnych.” zlokalizowanego na działkach [...]

By |2017-05-04T12:25:11+00:00Kwiecień 11th, 2017|Bez kategorii|0 komentarzy

Projekt wykonawczy Solec Gminne Centrum Kultury i Sala Widowiskowa

Aktualnie oddajemy Inwestorowi projekty instalacji sanitarnych wod-kan-gaz, wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, kotłownia gazowa, projektowa charakterystyka energetyczna pn.: "Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy - część II - rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury przy ul. Partyzantów w Solcu-Zdroju wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi na działce o nr ewidencyjnym 7-576/3"

By |2017-04-11T10:46:08+00:00Kwiecień 11th, 2017|Bez kategorii|0 komentarzy

O NAS

Firma G7PRO spółka z o.o. zajmuje się projektowaniem wszelkich instalacji sanitarnych z położeniem szczególnego nacisku na instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze, popularnie zwane HVAC. Zajmujemy się także wykonywaniem audytów energetycznych, nadzorów inwestorskich, przygotowywaniem opracowań oraz ekspertyz branżowych a także kontrolą i przeglądami okresowymi urzadzeń klimatyzacyjnych, grzewczych ,gazowych oraz wentylacyjnych. Ponieważ posiadamy także duże doświadczenie w [...]

By |2015-02-12T19:03:31+00:00Lipiec 31st, 2012|Design|0 komentarzy

PROJEKTY

Podejmujemy się projektowanie każdego typu instalacji opierając się na zarówno tradycyjnych jak i nowatorskich rozwiązaniach. Stąd w dziedzinie klimatyzacji poza najprostszymi instalacjami freonowymi - nie są nam obce centralne instalacje klimatyzacyjne powietrzne , systemy wody lodowej oraz na coraz popularniejsze układy freonowe o zmiennej ilości czynnika w zależności o producentów zwaneVRV, MRV, HRV,Set free itd. [...]

By |2015-07-22T12:14:13+00:00Lipiec 31st, 2012|Bez kategorii|0 komentarzy
Ta strona używa plików cookies i korzysta z usług firm trzecich This website uses cookies and third party services. Ustawienia Ok

Cookies

Co stosujemy ? Cookies funkcyjne Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, są one niezbędne, by strona działała prawidłowo. Funkcje społecznościowe. Wtyczki społecznościowe mogą wykorzystywać pliki cookies administratorów poszczególnych serwisów społecznościowych. Jeżeli nie godzisz się na ich wykorzystanie, powstrzymaj się po prostu od korzystania z funkcji społecznościowych dostępnych w ramach strony. Ponadto, zawsze możesz zarządzać ustawieniami prywatności z poziomu swoich kont w serwisach społecznościowych. Google Analytics W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane osobowe. Nie zbieram danych demograficznych, a adresy IP są skracane po stronie Google. Jeżeli mimo to nie zgadzasz się na korzystanie z cookies Google Analytics, możesz je wyłączyć. Pixel Facebooka Opierając się o swój uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów i usług, wykorzystuję Pixel Facebooka, by móc kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Możesz wyłączyć Pixel Facebooka i sprawić, że w Twoim przypadku nie będzie działał. Nie zbieramy w ramach plików cookies żadnych Twoich danych osobowych. Nie mamy jednak wpływu na to, w jaki sposób z plików cookies korzystają podmioty trzecie, w szczególności, gdy chodzi o pliki cookies serwisów społecznościowych - w tym zakresie odsyłam Cię do ich własnych polityk prywatności. Zapraszam Cię również do zapoznania się z moją polityką prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 1.Administratorem Państwa danych osobowych jest: FIRMA G7PRO sp. z o.o. ,31-586 Kraków, ul. Galicyjska 3D/4 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 679 244 77 76 oraz numer REGON: 356378949 , tel. (12)309 17 09 , e-mail:biuro@g7pro.com.pl Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przed Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie: - telefonicznie tel. (12)309 17 09 -za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: e-mail:biuro@ogrzewanieplus.com.pl -listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora wskazany powyżej 2. Twoje dane otrzymaliśmy je od Ciebie podczas dokonywania zlecenia zakupu lub zakładania konta w serwisie internetowym, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym serwisie II. Cel i podstawa przetwarzania danych Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a), b), c), f) RODO w celu: a) marketingowym oferowania Państwu naszych usług i produktów (przedstawienie oferty, wysłanie newsletterów, informacji o firmie , życzeń świątecznych), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesuale tylko i wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), b) monitorowania Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, prowadzenie analiz statystycznych oraz zarządzanie Twoją aktywnością b) zawarcia i wykonania umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); c) spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) , d) archiwizacyjnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); e) zlecenia podmiotowi trzeciemu wyegzekwowania należności z niezapłaconej faktury przez klienta Administratora ,co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), f) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych usług i obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) III. Odbiorcy danych • pracownicy i podwykonawcy, • podmioty prowadzące obsługę prawną oraz księgowo –rachunkową Administratora, • podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi hostingowe i informatyczne • podmioty zewnętrzne prowadzące zewnętrzne serwisy płatnicze • podmioty zewnętrzne prowadzące działalność pocztową i/lub kurierską IV. Okres przechowywania danych • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z umów zawartych przez Państwa z Administratorem. • Państwa dane osobowe znajdujące się w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. • Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem przetwarzania ich w tym celu, cofniecie zgodę, jeśli Administrator przetwarzał je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane są nieaktualne. V. Prawa osób, których dane dotyczą: 1)Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii ; • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby (prawo to polega na uprawnieniu do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, także na uprawnieniu do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o: celach przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowanym okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu; prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; do wszelkich dostępnych informacje o źródle Państwa danych osobowych jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Nadto prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Państwo zwrócą się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną). 2)Prawo do sprostowania danych; • Mają Państwo prawo żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych (prawo to obejmuje żądanie niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia), ich usunięcia (prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia ich przetwarzania .Pprawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach: gdy Państwo kwestionujecie prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) 3)Prawo do usunięcia, ograniczenia danych lub wniesienia sprzeciwu ; • Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (prawo to obejmuje uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe Państwa są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo do sprzeciwu może być wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne a także prawo przenoszenia danych (prawo to obejmuje uprawnienie do otrzymania przez Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących, które dostarczyliście Państwo Administratorowi, oraz uprawnienie do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczyliście Państwo te dane osobowe, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.) 4) Prawo do przenoszenia danych Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. • Wykonując powyższe prawo do przenoszenia danych mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo powyższe nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 5) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego RODO VI. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy przez Administratora, zaś odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała odmową zawarcia umowy lub odmową wykonania umowy przez Administratora. Informujemy o braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem VII. Informacje końcowe Informujemy, iż możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@g7pro.com.pl , telefon: (12), 602-424-068 lub pisemnie na adres:G7PRO sp.z o.o. ul.Galicyjska 3D/4, 31-586 Kraków